Podstawowe informacje

DLA KOGO MISH-S?

Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne przeznaczone są dla kandydatów o szerokich zainteresowaniach społecznych i humanistycznych, które trudno zaspokoić w ramach jednego tradycyjnego kierunku studiów. Dlatego dobrymi kandydatami do MISH-S są osoby, które nie chcą ograniczać się do „języka” jednej dyscypliny, lecz otwierają się na różne sposoby poznawania i „nazywania” otaczających ich zjawisk. Studia MISH-S powstały dla studentów, którzy są gotowi do podjęcia współodpowiedzialności za tok i kształt swoich studiów.

 

STUDIA INDYWIDUALNE I INTERDYSCYPLINARNE

W MISH-S student realizuje przynajmniej jedno minimum programowe kierunku wiodącego, który wybiera z listy kierunków współpracujących z MISH-S. Od pierwszego semestru student wraz z opiekunem naukowym/tutorem układa indywidualny plan studiów odpowiadający zainteresowaniom studenta i uwzględniający zarazem interdyscyplinarny charakter studiów MISH-S. Pod okiem tutora student pisze pracę roczną (esej), której dobra realizacja pozwala studentowi nabyć cenną umiejętność samodzielnego i zdyscyplinowanego konstruowania i prezentowania (opartego na lekturze i współpracy z tutorem) dłuższej wypowiedzi podobnej do pracy naukowej. Taki model studiów odpowiada na wyzwania współczesności. Stanowi również realizację idei uniwersytetu

 

MISH-S TO WIELOWYMIAROWE MYŚLENIE

Uprawnienia i kompetencje, które absolwent MISH-S zdobywa na kierunku wiodącym (z którego uzyskał licencjat lub magisterium), wzbogacone są o elementy interdyscyplinarne i znajomość metodologii różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Jednym z celów studiów MISH-S jest rozwinięcie umiejętności „ruchomego” i wielowymiarowego myślenia, co znakomicie przygotowuje go do aktywnej odpowiedzi na wyzwania w rzeczywistości społecznej i życiu zawodowym. Pozwala mu to również na rozwiązywanie problemów o charakterze teoretycznym i praktycznym w oryginalny sposób.

 

ABSOLWENT MISH-S

Absolwenta MISH-S charakteryzuje umiejętność aktywnej współpracy w  zespołach, w których odgrywa różne role. Posiadając dogłębną wiedzę kierunkową potrafi zarazem działać wielotorowo i jest przygotowany do uczestniczenia w zmianach zachodzących w otaczającym go świecie. Będzie on znakomitym współpracownikiem we wszystkich instytucjach związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury, w jednostkach samorządu terytorialnego i rozmaitych organizacjach pozarządowych. Będzie mógł działać na obszarze nauki, w instytucjach artystycznych, ale też w biznesie, w mediach czy w dyplomacji.