Kierunki studiów

W ramach MISH-S można uzyskać dyplom następujących kierunków

Wydział Historyczny
historia
historia sztuki
etnologia
archeologia
krajoznawstwo i turystyka historyczna
niemcoznawstwo
religioznawstwo

Wydział Prawa i Administracji
administracja

Wydział Ekonomiczny
ekonomia
międzynarodowe stosunki gospodarcze

Wydział Oceanografii i Geografii
gospodarka przestrzenna

Wydział Zarządzania
finanse i rachunkowość
informatyka i ekonometria
zarządzanie

Wydział Filologiczny
amerykanistyka
etnofilologia kaszubska
filologia angielska
filologia germańska
filologia klasyczna
filologia polska
filologia romańska
filologia rosyjska
iberystyka
kulturoznawstwo
produkcja form audiowizualnych
rosjoznawstwo
studia wschodnie
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
wiedza o teatrze
zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska
lingwistyka stosowana

Wydział Nauk Społecznych
filozofia
socjologia
politologia
dyplomacja
pedagogika
praca socjalna