Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język obcy nowożytny

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, matematyka, geografia, historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznych, język regionalny, język mniejszości narodowych, drugi język obcy nowożytny, wiedza o tańcu, historia muzyki

0,3

Rozmowa kwalifikacyjna (max 150)

Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu przygotowanego przez kandydata na studia, zainteresowań kandydata oraz planowanej ścieżki studiów. Rozmowa odbędzie się w trybie stacjonarnym.

Forma projektu dowolna, np. esej, prezentacja, film, reportaż i inne. Tematyka projektu dowolna, ale powinien dotyczyć indywidualnych zainteresowań kandydata związanych z naukami humanistycznymi i społecznymi.

Termin dostarczenia projektu – 30 czerwca 2021 r.

Uwaga:

Niezłożenie projektu w wymaganym terminie skutkuje wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego.

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Laureaci olimpiad przedmiotowych otrzymują dodatkowo 50 pkt.