Zasady studiowania w ramach Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Zasady studiowania w ramach Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

 

§ 1.

 1. Zasady studiowania w ramach Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, dalej jako „MISHiS” określają organizację indywidualnych studiów międzydziedzinowych oraz związanych z nimi prawa i obowiązki studentów.
 2. Nadzór nad realizacją zasad studiowania w ramach MISHiS sprawuje pełnomocnik Rektora ds. MISHiS, dalej jako „Pełnomocnik”.
 3. Studentów MISHiS obowiązuje Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, dalej jako „Regulamin”.

 

§ 2.

 1. MISHiS są prowadzone jako stacjonarne studia pierwszego stopnia albo jednolite studia magisterskie.
 2. Zasady rekrutacji na MISHiS wraz z określeniem studiów objętych tą organizacją studiów określa uchwała rekrutacyjna.
 3. MISHiS prowadzą do uzyskania tytułu zawodowego licencjata albo magistra na jednym lub dwóch kierunkach studiów.

 

§ 3.

 1. Studentowi MISHiS przysługuje indywidualna organizacja studiów określona w Regulaminie pod opieką tutora, którego student wybiera na pierwszym semestrze studiów, najpóźniej do dnia 15 października.
 2. Wybór tutora zatwierdza Pełnomocnik.
 3. W trakcie studiów Pełnomocnik może dokonać zmiany tutora na wniosek studenta lub tutora.
 4. Student może rozpocząć studia na drugim kierunku studiów lub zmienić wiodący kierunek po uzyskaniu pozytywnej oceny tutora i Pełnomocnika.
 5. W trakcie studiów w ramach MISHiS student zobowiązany jest do realizacji minimum programowego jako niezbędnego do uzyskania tytułu zawodowego licencjata albo magistra, określonego przez prodziekana właściwego ds. studentów wydziału prowadzącego kierunek wiodący albo prodziekanów właściwych ds. studentów wydziałów prowadzących kierunek wiodący i dodatkowy.

 

§ 4.

 1. Student pod opieką tutora określa indywidualny plan studiów, dalej jako „plan studiów”, dla poszczególnych semestrów na kierunku wiodącym albo na kierunku wiodącym i dodatkowym:
  1. do dnia 31 października – w pierwszym semestrze studiów;
  2. w ciągu dwóch tygodni od dnia rozpoczęcia semestru – w kolejnych semestrach studiów.
 2. Plan studiów zawiera wykaz przedmiotów, formę prowadzenia i zaliczenia zajęć, liczbę godzin i punktów ECTS przypisanych do zajęć.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4-6, plan studiów obejmuje przedmioty wskazane w minimum programowym kierunku wiodącego albo w minimach programowych kierunku wiodącego i dodatkowego, ustalonych przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. W przypadku, gdy student wybiera tylko jeden kierunek studiów, poza minimum programowym, może realizować przedmioty odpowiadające jego zainteresowaniom z programu studiów kierunku wiodącego lub innych programów studiów kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim.
 5. W każdym semestrze student jest zobowiązany wybrać zajęcia z co najmniej dwóch kierunków studiów prowadzonych w ramach MISHiS.
 6. Student MISHiS ma prawo do uczęszczania na zajęcia prowadzone na kierunkach studiów objętych tą organizacją studiów oraz na zajęcia innych kierunków studiów, jeżeli są one częścią planu studiów.
 7. Wykaz zajęć, o których mowa w ust. 4-6, zatwierdza Pełnomocnik.
 8. Poza przedmiotami określonymi w planie studiów student ma obowiązek uczestniczyć w tutorialu prowadzonym przez tutora.

 

§ 5.

Z wyłączeniem ostatniego roku studiów, student jest zobowiązany do napisania pracy rocznej pod kierunkiem tutora w każdym roku akademickim.

 

§ 6.

 1. Podstawą zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów i zaliczeń określonych w planie studiów.
 2. Student jest zobowiązany do uzyskania wymaganych zaliczeń z wychowania fizycznego oraz języka obcego. Jeżeli kierunkiem wiodącym lub dodatkowym jest filologia języka nowożytnego, student ma obowiązek zaliczenia języka obcego innego niż język kierunkowy.
 3. Student jest zobowiązany do zaliczenia szkolenia z Bezpieczeństwa i Higieny Kształcenia oraz szkolenia bibliotecznego.
 4. Podstawą zaliczenia roku jest zaliczenie semestru zimowego i letniego oraz pozytywna ocena pracy rocznej, o której mowa w § 5.

 

§ 7.

 1. Warunkami dopuszczenia do egzaminu dyplomowego są:
  1. realizacja planu studiów, w tym uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich egzaminów i zaliczeń oraz pozytywne oceny z pracy rocznej;
  2. wypełnienie wszystkich obowiązków, o których mowa w Regulaminie;
  3. złożenie pracy dyplomowej – jeżeli przewiduje ją program studiów – we właściwym dziekanacie do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia; i
  4. uzyskanie z pozytywnej oceny pracy dyplomowej.
 2. Student realizujący studia na kierunku wiodącym i dodatkowym musi spełnić warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego określone dla każdego z tych kierunków.
 3. Dyplom wydaje wydział prowadzący kierunek wiodący albo kierunek dodatkowy.

 

§ 8.

 1. Student MISHiS może uczestniczyć w programach wymiany międzynarodowej lub w Programie MOST na zasadach określonych w Regulaminie oraz regulaminach programów, w których chce uczestniczyć oraz pod warunkiem uzyskania zgody tutora na wyjazd.
 2. Student ustala program wymiany wspólnie z tutorem.

 

§ 9.

 1. Tutorem może być nauczyciel akademicki Uniwersytetu Gdańskiego reprezentujący dyscyplinę naukową zgodną z zainteresowaniami studenta.
 2. Tutor może być opiekunem jedocześnie nie więcej niż trzech studentów.
 3. Do zadań tutora należy:
  1. opieka merytoryczna nad studentem;
  2. pomoc w określeniu planu studiów;
  3. semestralna weryfikacja realizacji planu studiów;
  4. wystawienie opinii określającej stopień realizacji planu studiów – recenzji;
  5. przeprowadzenie 15-godzinnych tutoringów w roku akademickim;
  6. ocena pracy rocznej.

 

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają przepisy Regulaminu.